Kuti Kuti Koulu (artist statement)

Tässä esittelyteksissä sanoitani työskentelyni tausta-ajatuksia. Palaan Kuti Kuti -elämänkatsomuksen pariin aina silloin, kun elämä kuljettaa minua toiseen suuntaan kuin mihin itse olin ollut suuntaamassa. Silloin muistelen opettajani Arto O. Salosen kysymystä: Haluatko olla osa ratkaisua vai osa ongelmaa? ja mietin Mahatma Gandhin viisautta:

Nopeudesta ei ole hyötyä jos suunta on väärä.

Kuti Kuti Koulu syntyi yhteistyössä valokuvaaja, kiinalaisen lääketieteen opettaja ja akupunkturisti Kimmo Rekolan kanssa. Ajattelemme, että elämässä tarvitaan monenlaisia taitoja, jotta ihminen oppisi elämään hyvin ja näiden taitojen harjoittelu kestää läpi elämän. Itseohjautuvuuden tueksi loimme Kuti Kuti Koulun konseptin, jotta omien arvojen mukainen toiminta ja työstö pysyisi vaihtelevista elämäntilanteista huolimatta mukana ja halutunlaisena. 

Olemme kiinnostuneita kultaisesta keskitiestä, luovista menetelmistä sekä tietoisuustaidoista (omien ajatusten ajattelemisesta). Lilli on perehtynyt leikin varjolla tapahtuvaan voimavarakeskeiseen työskentelyyn ja erityisesti monitaiteisen, ekspressiivisen taideilmaisun menetelmään. Kimmon erityisosaamista ovat kokonaisvaltainen ja eri maailmankatsomusten rikastuttama elämänkatsomus sekä meditaatiotekniikat. Taiteen avulla voi esimerkiksi rekonstruoida eli uudelleen rakentaa omassa elämässä mietintää aiheuttavia tilanteita ja harjoitella oman osallisuuden vahvistamista niissä tulevaa silmällä pitäen. Toisaalta taidetyöskentelyn avulla voi opetella sietämään niitä tekijöitä omassa elämässä, joille ei voi mitään, mutta joihin on kuitenkin mahdollista suhtautua toisella tavalla. Näkökulman vaihtamisen taito ei tarkoita kuitenkaan sitä että ”anything goes”, vaan omien rajojen ja tarpeiden tunnistaminen ja niiden mukaan toimiminen ovat keskeistä oman elämän itsensä näköistämisessä. Olennaista on toivon ylläpitäminen ja oman toimijuuden vahvistaminen. Kuti Kuti Koulussa pyrimme yhdistämään osaamisemme siten, että inspiroidumme tekemisestämme itse ja siten voimme inspiroida ja auttaa myös muita. 

Kuti Kuti Koulun tavoitteena on vahvistaa poukkoilevan mielen takaista vakaampaa sielullista tilaa ja virittäytyä näkemään elämässä oleva kauneus ja voima. Luovien taidemenetelmien ja tietoisuustaitojen avulla on mahdollista harjoitella itsensä hyväksymistä ja tulla tietoiseksi omista unelmistaan sekä piilossa olevista voimavaroistaan. Varjoihin jumiutuneen elämäninnon liikkeelle saamisen lisäksi on tärkeää oppia suuntaamaan, säätelemään ja ohjaamaan omia voimiaan. Sinnikkyys, kärsivällisyys ja myötätunto ovat keskeisiä asenteita oman mielen kouluttamisessa.